Vsako prosto domeno lahko stranka registrira preko vmesnika za naročilo, če izpolnjuje pogoje registracije oz. prenosa. Podatki morajo biti vedno resnični in ažurni. Po naročilu domene Naročnik prejme predračun, ki ga mora poravnati pred registracijo domene. Ko prejmemo potrdilo banke, da je predračun plačan, je domena registrirana najkasneje v 24 urah.

Zahtevani podatki za registracijo domen so lahko:
- ime in priimek
- ime organizacije
- poštni naslov
- elektronski naslov
- telefon

Nekatere domene zahtevajo predložitev dodatne dokumentacije, ki jo mora stranka predložiti na zahtevo oz. ob naročilu domene.

Te podatke Gigaspark posreduje za potrebe registracije ter Whois informacij, kot to zahteva organizacija ICANN in ARNES. V primeru, da domeno registrirate za tretjo osebo, ste jo o vseh teh pravilih dolžni obvestiti (v primeru da naročnik in lastnik nista isti osebi, je naročnik dolžan urediti vse pravno formalne zadeve in odnose z lastnikom).

Za potrebe WHOIS naročnik dovoljuje objavo naslednjih podatkov:
- ime in priimek
- ime organizacije
- matično/davčno
- poštni naslov
- elektronski naslov
- telefon
- ime domene
- DNS strežniki
- datum poteka in registracije

V primeru, da pogoji registracije domene zahtevajo objavo dodatnih informacij, se z objavo naročnik strinja.

V primeru spora mora Gigaspark delovati v skladu z zakonom in pravili, kar Naročnik ne sme ovirati. Za morebitne posledice izvajanja zakona Gigaspark ne prevzema odgovornosti.

Podaljševanje domen

Opozorilo: Sledeča pravila ne veljajo za vse domene - za nekatere veljajo strožja pravila, ki jih naročnik preveri pri registru, odgovornemu za posamezno domeno. Za pravočasno podaljševanje domene je dolžan skrbeti Naročnik. Gigaspark bo v pomoč naročniku poslal obvestilo, skupaj s predračunom za podaljšanje, 40 dni pred potekom domene. Domena se podaljša v skladu s pravili za plačano obdobje. Če naročnik domene ne podaljša, domena poteče. Gigaspark ne zagotavlja podaljšanja, če storitev ni plačana v roku, navedenem na predračunu.

Sledi podrobna Razlaga (ne)podaljševanja generičnih končnic domen.

Po poteku, domena gre skozi sledeči postopek:

0 - 32. dni - Domena je parkirana - obnova po rednem ceniku podaljšanja
32. - 40. dan - Domena je dana na dražbo - obnova po rednem ceniku podaljšanja
40. dan - v primeru, da dražba uspe - domena je prodana dražitelju. V primeru, da dražba ne uspe, domena čaka na izbris.
40. - 69. dan - domeno je možno obnoviti za višji znesek, kot je po ceniku (cca. 200€)
70. - 90. dan - domena čaka na izbris - domene ni možno podaljšati

Postopek in stroški ne velja za vse domene, nekatere domene imajo poseban pravila, ki jih je potrebno preveriti tudi na strani registrov posameznih domen. Celotno obdobje od poteka domene, pa do proste prodaje je za .si domene 30 dni (obdobje je določeno s strani ARNES).

Za posamezne nacionalne domene preverite pri registru zadolženem za domeno.

Gigaspark v nobenem primeru ne odgovarja za izgubo domene, če naročnik ne plača oz. z dogovorom kako drugače ne podaljša domene pravočasno!

Prenos domene

Domeno lahko Naročnik prenese v skladu s pravili:

- od registracije ali prenosa domena mora poteči začetnih 60 dni
- domena mora biti registrirana še vsaj 30 dni (ali več pri posebnih domenah)
- domena mora imeti status aktivna (ne potekla ali v karanteni)
- vi morate biti lastnik domene; ste lastnik elektronskega naslova, na katerega je bila domena registrirana
- plačane obveznosti stranke

(ter ostala pravila naših registrarjev: http://documents.secureserver.net/show/document.aspx?plvid=1&name=TRANSFER_SA, ICANN in ARNES: https://www.register.si/domene/splosno/pogoji-in-pravila-registracije/ in GRANSY https://regtons.com/registration_agreement.pdf)

Domena mora biti za prenos odklenjena (status unlocked). Za prenos domene je stranka dolžna zagotoviti ustrezne kode in podatke, ki so potrebne za prenos domene.

Prekinitev pogodbe

V primeru, da pride do kršitev pravil določb te pogodbe (in pogodb na navedenih povezavah) in v 10 dneh niso podani nasprotni dokazi ali zadeva ni rešljiva, se pogodba prekine.

Gigaspark je dolžan Naročnika elektronsko (na podani elektronski naslov ob registraciji) obvestiti o vsaki zadevi glede sporov.

Pravice in dolžnosti Naročnika

Naročnik se obveže, da nudene storitve ne bo uporabljala za razširjanje nezaželjene pošte (SPAM) in obremenjevanje strežnikov ter nelegalne dejavnosti. Gigaspark si pridržuje pravico zavrniti registracijo domene oz. jo odklopiti v roku 30 dni od registracije, brez kakršnekoli odgovornosti, razen vrnitve zneska registracije. Gigaspark lahko odklopi domeno tudi po 30 dneh, v primeru da domena ni v skladu s pravili uporabe in zakona oz. če stranka ne uredi svojih obveznosti. V tem primeru Naročnik ni upravičena do povračila plačila.

Omejitev odgovornosti do Naročnika

Gigaspark ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi jo povzročila nezmožnost uporabljanja njegovih storitev. Trudi pa se zagotoviti nemoteno delovanje in kvalitetne storitve.

V to spada: - zamik delovanja oz. prekinitve do našega sistema za registracijo
- nepravilno dostavljeni ali nedostavljeni podatki
- dogodki, nad katerimi nimamo nadzora (višja sila)
- izguba registracije, obdelava domene ali uporaba domene
- nezmožnost podaljšanja domene
- nepooblaščena uporaba vmesnika za registracijo
- napake, izpuščene podatke, napačne zapise
- izbris, ali nezmožnost obdelave e-pošte
- nezmožnost osvežitve Strankinih podatkov
- napak pri registraciji
- kakršnihkoli dejanj ali nesprejmanje pravil Strank

Plačilo predračuna Naročniku ne zagotavlja uspešne registracije naročene domene. V primeru, da iz kateregakoli razloga rezervirane domene ne bo možno registrirati, bo Ponudnik pod istimi pogoji Naročniku omogočili registracijo druge proste domene ali pa bo povrnil plačan znesek v celoti. Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nezmožnosti registracije rezervirane domene.

Gigaspark v nobenem primeru ne more biti odločevalec za lastništvo domene – to je v pristojnosti registrov (ARDS) oz. pristojnih sodišč.

Zavarovanje

Naročnik se obvezuje, da v primeru da sebi ali drugim s svojim početjem (ali preko posrednika), direktno ali posredno povzroči dejanje, ki ima za posledico kakršnekoli stroške ali škodo, ne bo terjala odgovornosti ali povračila nastale škode od Gigasparka in njegovih zaposlenih. To se smatra kot kršitev pogodbe.

Garancija

Naročnik zagotavlja, da je podala točne in resnične podatke za potrebe registracije domene. Naročnik tudi zagotavlja, da je vsaka registracija domene izvedena v dobri veri in s poštenimi nameni in ne z namenom oškodovanja ali kršenja zakonov. Gigaspark ne zagotavlja, da lahko Naročnik registrira, uporablja oz. si lasti katerokoli domeno. Gigaspark ne prevzema odgovornosti v primeru, če to preprečujejo pristojne organizacije ali dana situacija. Gigaspark si pridržuje pravico zavrniti, prekiniti ali prenesti katerokoli registracijo domene v primeru, da je to potrebno zaradi njegove integritete in stabilnosti registra ter skladja z zakoni ali drugimi zahtevami in poštenim delovanjem. V času odločanja o določenem primeru lahko Gigaspark domeno zamrzne.

Izjava o garanciji

Gigaspark se trudi, da bi bile storitve po meri Naročnika; da bi bile storitve neprekinjene, varne, brez zamud in težav, ter da bi bile morebitne težave odpravljene v najkrajših možnih rokih. Kljub temu pa Gigaspark ne more zagotavljati, da bodo zgornje navedbe vedno in neprekinjeno izpolnjene.

Ločljivost pogodbe

Naročnik se strinja, da je ta pogodba ločljiva. Če se izkaže, da je katerikoli del pogodbe neizvedljiv ali napačen, bo ta del pogodbe interpretiran v skladu z zakoni, kot je le najbolj mogoče v skladu s prvotno idejo dela pogodbe. Ostali deli pogodbe ostajajo v veljavi.

Objave

Naročnik se strinja da vse objave (razen v povezavi s kršitvijo pogodbe) stopijo v veljavo z objavo na spletnih straneh Gigaspark.com. Objave v povezavi s kršitvijo pogodbe bodo poslane na elektronski naslov, podan pri registraciji domene ali priporočeno po pošti, naslov podan pri registraciji, in stopi v veljavo 5 dni po pošiljanju.

Pogoj skupen vsem registracijam

Stranka se strinja z vsemi pogoji, pogodbami in sklepi vsakega Registra, od katerega kupite domeno, ki vključuje, ni pa omejeno na Top Level Domain Registries in Second Level Domain Registries (http://www.icann.org, https://www.godaddy.com/gdshop/agreements.asp), ARNES (https://www.register.si/domene/splosno/pogoji-in-pravila-registracije/), ENOM (http://www.enom.com/terms/default.aspx) in Gransy (https://regtons.com/registration_agreement.pdf).

Pogoj skupen vsem registracijam domen vseh končnic

Naročnik se strinja, da ne bo obtoževala in terjala ničesar od upravnikov Registra, VeriSign, GoDaddy.com, Gigaspark, ARNESa, Gransy, ENOM in vseh ostalih podjetij, ki so vključena v registracije domen. To velja tudi po prekinitvi registracije. Stranka je dolžna upoštevati vsa pravila in zahteve za posamezen tip domene, ki so objavljene na straneh, podjetij, ki so zadolžena za specifičen tip domene.

Dodatne zahteve za ostale domene

Naročnik se obvezuje, da se bo informirala in sprejela vsa pravila, ki veljajo za domeno, ki jo želijo registrirati. Gigaspark na željo Naročnika lahko posreduje več informacij in razlago pogojev. Smernice za pogoje glede registracije domen, si lahko ogledate na https://www.gigaspark.com/domene/cenik . Gigaspark ne odgovarja za pravilnost in ažurnost pogojev registracije in prenosa.

Povračila

Za neuspešno registracijo ali neuspešen prenos domene lahko zahtevate povračilo kupnine v roku 30 dni. Če vračila ne zahtevate v roku 30 dni, ne boste prejeli nobenih denarnih povračil. Po 30 dneh vam avtomatično dodelimo dobropis na vaš račun. Povračila za veljavno registrirano domeno niso možna.

Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik storitev za potrebe poslovanja zbira in obdeluje osebne podatke naročnika, s čimer se naročnik strinja. Sprejem splošnih pogojev poslovanja ob naročilu storitve se smatra za sklenitev pisne pogodbe, ki omogoča obdelavo in zbiranje osebnih podatkov, v skladu z zahtevami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Ob naročilu storitev v povezavi z domenami, se naročnik strinja, da se za potrebe transakcij njegovi podatki posredujejo, ko to zahtevajo pravila registracije domene in so objavljeni v WHOIS bazi podatkov. Ponudnik storitve omogoča dostop do podatkov naročnika preko vmesnika za naročila, kjer jih lahko kadarkoli ureja. Osebne podatke ponudnik storitve hrani za zakonsko določeno obdobje hrambe.

Dne, 24. marca 2015